Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар Укр.літ
Вебінар Астрономія
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Витяг із статуту PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
13.июн.2013

1.2. Академія є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», вищого навчального закладу післядипломної педагогічної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, створеного розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації № 384 від 11.06.2001 року, назву і тип якого змінено рішенням сесії Харківської обласної ради № 1660-V від 14 квітня 2010 року.1.6.Основними напрямами діяльності Академії є:

– спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

– підвищення кваліфікації, підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр, та перепідготовка педагогічних працівників закладів освіти, керівних кадрів, резерву,  інших  фахівців;

– спеціалізація – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості,  в межах спеціальності;

– стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності;

– науковий і методичний супровід розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної системи освіти Харківського регіону;

– інноваційна діяльність з розробки, апробації, експертизи нових навчальних технологій і моделей управління й сприяння їх упровадженню у діяльність навчальних закладів; 

– здійснення на базі навчальних закладів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх упровадження у практику.


1.7. Головними завданнями Академії є:

– створення умов для безперервності освіти педагогічних працівників;

– виконання замовлення на забезпечення фахового зростання педагогічних, науково-педагогічних, інших працівників і керівного складу освіти в Харківському регіоні відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

– надання освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності; місцевих органів управління освітою, методичних установ, окремих осіб; проведення експертизи якості навчання й управління в закладах освіти різних рівнів;

– проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів;

– науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Харківського регіону;

– координація діяльності та надання науково-методичної та практичної допомоги районним (міським) методичним службам Харківського регіону тощо.


2.2. Академія має право:

– визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів післядипломної освіти, розробляти навчальні плани і програми для використання в навчальному процесі;

– визначати форми та засоби організації навчального процесу, терміни навчання  відповідно до ліцензованих напрямів освітньої діяльності;

– здійснювати розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізацію, стажування, підготовку та перепідготовку педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших працівників дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та позашкільної освіти у межах ліцензованого обсягу і на виконання замовлення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, методичних установ, фізичних осіб;

– здійснювати керівництво районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Харківського регіону;

– розробляти та запроваджувати науково-методичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення роботи навчальних закладів, власні програми наукової діяльності; проводити дослідно-експериментальну роботу в навчальних закладах щодо удосконалення навчання й виховання;

– приймати рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;

– в установленому законодавством України порядку розвивати різні форми наукової співпраці (в тому числі, міжнародної) з установами та організаціями для розв’язання певних наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;

– залучати до виконання наукових робіт наукових і науково-педагогічних працівників, інших працівників вищих навчальних закладів; осіб, які навчаються в Академії, а також фахівців інших організацій;

– здійснювати навчальну, наукову і методичну діяльність на підставі угод і договорів;

– здійснювати міжнародне співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства; брати участь у діяльності міжнародних організацій;

– брати участь у програмах  двостороннього та багатостороннього обміну педагогічними, науково-педагогічними працівниками;

– організовувати міжнародні, всеукраїнські конференції, симпозіуми, конгреси та інші заходи;

– здійснювати спільну видавничу діяльність, у тому числі з іноземними партнерами;

– надавати фізичним та юридичним особам платні послуги в галузі освіти та інших галузях діяльності, передбачені чинним законодавством України;

– на основі договорів (угод) співпрацювати зі сторонніми організаціями, підприємствами, установами для проведення різних видів робіт (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, обмін фахівцями, наукова, освітня, культурно-просвітницька, спортивно-масова, оздоровча, виробнича діяльність, проведення конференцій, надання платних послуг населенню) тощо;

– визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників Академії;

– визначати форму і систему доплат, надбавок, премій та інші засоби матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників у межах чинного законодавства України та згідно з Колективним договором;

– розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України;

– здійснювати самостійно видавничу діяльність (видання наукової, навчальної, навчально-методичної, методичної літератури, газет, журналів тощо), засновувати засоби масової інформації у порядку, встановленому чинним законодавством України.


2.15. Права та обов'язки осіб, які навчаються в Академії.

Особи, які навчаються в Академії, мають право на:

– вибір форми навчання;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

– користування навчальною, науковою, побутовою базою Академії;

– участь у, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

– обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

– участь у розробці індивідуального навчального плану;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

– безкоштовне користування бібліотекою Академії, інформаційними фондами;

– участь у дiяльностi органів громадського самоврядування Академії, Вченої ради Академії.2.16. Особи, які навчаються в Академії, зобов'язані:

– додержуватись вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;

– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

– відвідувати навчальні заняття;

– вчасно інформувати керівництво Академії в разі неможливості відвідувати заняття через поважні причини;

– підтримувати належний порядок під час навчання;

– бережливо ставитися до майна Академії.2.17. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Академії особи, які навчаються в Академії, можуть бути відраховані або отримати дисциплінарне стягнення.

Особи, які навчаються в Академії, можуть бути відраховані за:

– власним бажанням;

– неуспішність (незадовільне складання екзаменів та заліків);

– невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

– порушення умов контракту, договору;

– інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 
Інтернет-збори

Інтернет-збори

Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов